Nedenunder kan du selv sammenligne de to adresser:

Emne

Kjeldbjergvej 19A

Trevadvej 10E

Telenors ansøgning
 

Første prioritering

Anden prioritering

Mastelov

         begræns antal master

         udbyg/udskift eksisterende hvis muligt

 

Eksisterende mast findes.

Masteloven er gældende i denne sag.
Se kommunes notat her
Dvs. forsat 1 mast i byen

Ingen eksisterende mast.

 

Dvs. 2 master i byen

Landzonevejledning

-          master bør placeres tæt på andre høje bygninger
 

Muligt

Ikke muligt.

Lokalplan

E02 – Erhvervsområde med tilladt byggehøjde på 15 m.

F01 – Fritidsområde med tilladelse til 1 mindre bygning til klubformål og max. byggehøjde på 8,5 m.

Beskyttet natur på matriklen.
 

Billede af området
Se de to billeder i større format her

 Hvordan vil masten se ud fra:
Nord
Møllebakken
 

Viborg Kommunes mastevejledning vedtaget af nuværende Klima- og Miljø udvalg i 2011
Se den her
 

Antallet af master skal begrænses mest muligt.
Erhvervsområder første prioritet

Sportspladser har prioritet 3.
Rekreativt område har prioritet 5.

Kommunens retningslinjer for byggeri -12:

Byggeri i landområder kan ikke finde sted, hvis byggeriet kan henvises til en placering der er planlagt til formålet.
Se den her
 

Ja, er planlagt til formålet – erhvervsområde

Nej, er ikke planlagt til formålet – fritidsområde med beskyttet natur.

Kommunens retningslinjer for byggeri - 5:
Byggeri og anlæg uden for de særlige beskyttelsesområder, må ikke placeres eller udformes, så de i væsentlig grad forringer de landskabelige og natur- og kulturhistoriske værdier i disse områder.
Se den her
 

Ja, erhvervsområde

Nej, fritidsområde med beskyttet natur.

Indsigelser

Fra 4 husstande. Har selv bosat sig op af erhvervsområde. 3 af de 4 boede der også i 2008 da der blev givet tilladelse til udskiftning – ingen indsigelser i 2008.

Naboer har været vant til nuværende mast i 7 år.
 

Fra 8 af de nærmeste husstande.

Har bosat sig op af grønt område.

Naboer inden for 400 m

Synlig for 4-5 husstande på sydlige Kjeldbjergvej.


 

Synlig for 30-40 husstande på  Trevadvej og Bakkevænget, nordlige del af Kjeldbjergvej og Møllebakken.

Mastehøjde

48 m – men langt fra naboer og i faldende terræn, så den vil ikke virke voldsom.
 

42 m – men tæt på naboer og bymidte, så den vil virke voldsom.

Psykologisk effekt af en synlig mobilmast på huspriser mv.
 

Kun synlig for få = lille effekt

Afstand til børnehave: 400 m

Synlig for mange = stor effekt

Afstand til børnehave: 400 m
 

Isslag

Ingen risiko for naboer og mast er på privat grund.

 

Risiko for at is falder ned på folk som færdes på ved.
 

Lejeindtægt
Lejeindtægt til grundejer kan ikke være en del af beslutningen - se side 3 midt
 

Privat

Idrætsforening

Vil lejeindtægt komme byens borgere til gode
Lejeindtægt til grundejer kan ikke være en del af beslutningen - se side 3 midt
 

Nej

Nej – idrætsforening består af 10-12 udenbys folk.
Ingen aktiviteter for vores børn og unge.
 

Tidligere tilladelser

2005: ny mast

2008: udskiftning af nuværende mast til mobilmast
 

Ingen

Tidligere indstillinger
Se indstilling fra Juni 2012 her
 

Ja
Marts 2012
Maj 2012
Juni 2012
 

Ingen

NKO nr. 87: Ved landskabeligt skæmmende masteplaceringer skal ansøger godtgøre at det ikke er muligt at opnå samme dækning ved en mindre skæmmende placering.
Se NKO 87 her
 

Er mindst skæmmende for byen

Er mest skæmmende for byen

NKO nr. 87: Nye master bør så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende høje bygningselementer i området. Gælder landsbyer mv.
Se NKO 87 her
 

Ja, der er høj bygning, skorsten og eksisterende mast.

Nej, kun lille klubhus.

Borgermøde i januar - afholdt af borgerforeningen i forsamlingshuset.
Se referat her.
 

 

Stor enighed blandt de 44 fremmødte at masten skulle erstatte eksisterende mast i byen.

 

Borgermøde i maj - afholdt af kommunen i idrætsforeningens lokaler
Se evt. rådmands læserbrev om sådanne møder

 

Deltagere – som ikke var parter i sagen - var meget neutrale. ’ Grundet den sene annoncering var deltagerantallet lavt.

Idrætsforening var hovedsagelig repræsenteret af folk som ikke bor i Kjeldbjerg. Folk som ikke bør forholde sig til en mobilmast i Kjeldbjerg.
 

Projekt sø – fra Borgerforeningens 2012-2013 folder

 

2 tidligere medlemmer af borgerforeningen har fået startet projekt sø. De arbejder på at gøre i stand omkring søen bag klubhuset.
 

Kjeldbjerg Centrum

Viborg Kommune har med den ene hånd bevilget ca. 1,0 mio. kr. til forskønnelse af centrum – hvorfor så ødelægge den nordvestlige del af byen med den anden hånd?
 

 

150 kV højspændingsmaster nordøst for byen

Strømmen slukkes iflg. N1 i højspændingsledningerne i 2013 og masterne fjernes i år 2014. Herefter vil det meste af byen være fri for master i deres udsigt og dermed flot udsigt til bronzealder gravhøje og natur.
 

 

Nabohensyn – husstande indenfor:

100 m

200 m

300 m

400 m

 

1

3

ca. 10

ca. 14

 

2

ca. 24

min. 60

hele Kjeldbjerg by
 

Iflg. dagsorden er der ingen skarp opdeling mellem erhvervsområde og by.

Ikke korrekt, skarp opdeling idet erhvervsområdet ligger isoleret ca. 300 m sydøst for byen.